K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Dokumenty ŠD

ŠVP školní družiny

Vnitřní řád Školní družiny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD) Základní školy a mateřské školy, Všestary (dále jen ZŠ a MŠ, Všestary). Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu žáků do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

Poslání školní družiny

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně (1. - 4. tř.) ZŠ a MŠ, Všestary. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, pokud není kapacita (90 žáků) naplněná žáky školní družiny.  Týká se to zájmových kroužků a příp. dalších činností (výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce apod.).

Práva a povinnosti žáků školní družiny a jejích zákonných zástupců

Žák má právo

 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
 • na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

Žák je povinen

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny a odborných učeben, pokud je ŠD využívá
 • dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků,
 • chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob,
 • chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, nesnižovat důstojnost svou ani ostatních,
 • chránit majetek před poškozením, ztrátu či poškození majetku neprodleně nahlásit vychovatelce,
 • mít osobní mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet apod.) vypnuté a schované ve školní tašce po celou dobu pobytu ve školní družině
 • chodit do školní družiny pravidelně a včas,
 • účastní se všech organizovaných činností ŠD,
 • udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku,

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD může být rozhodnutím ředitelky školy žák vyloučen ze ŠD.

Zákonný zástupce žáka je povinen

 • stanovit dobu pobytu žáka ve ŠD na zápisovém lístku,
 • jakoukoliv změnu doby pobytu ve ŠD oznámit písemně vychovatelce,
 • nahlásit změny kontaktních telefonních čísel,
 • na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.

Provoz a vnitřní režim ŠD

Řádný provoz školní družiny během školního roku:

Ráno                                   6.30 – 7.30 hod., nástup nejpozději do 7:15 hodin

Odpoledne                        11.25 – 16.30 hod.

V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů.

V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16.30 hod., vychovatelka zajistí péči do 16.45 hod. a pokusí se o telefonické spojení se zákonným zástupcem žáka a bude informovat ředitelku školy.

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných. Jedná se o žáky, kteří jsou v daný čas fyzicky přítomni. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, keramická dílna apod.), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.

Vychovatelky odpovídají za svěřené žáky po celou dobu pobytu v ŠD, dbají na dodržování pitného režimu.

Mimo budovy základní školy a školní družiny zodpovídá vychovatelka za 30 žáků. Žáci jsou na začátku roku poučeni o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet žáků navýší nad 30, je pověřena doprovodem žáků další osoba.

Žáci se chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svoji, svých spolužáků a ostatních pracovníků školy, aby nezpůsobili úraz sobě ani druhým. Zvýšené kázně je nutno dbát na vycházkách a při přecházení na oběd do školní jídelny nebo tělocvičny, dodržovat určenou trasu. Každý úraz i poranění je žák povinen ihned nahlásit vychovatelce, která poskytne první pomoc, popř. zajistí lékařské ošetření a vyrozumí vedení školy a zákonné zástupce. Pak může být úraz odškodněn.

Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, odkládá pouze na místa určená vychovatelkou ŠD. Případnou ztrátu či výměnu hlásí ihned vychovatelce.

Je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek.

Projevy šikany, násilí a diskriminace jsou v prostorách školy a školní družiny přísně zakázány, za porušení zákazu budou projednány se zákonným zástupcem žáka.

Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany žáků

Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy (knížky, hračky, výtvarné potřeby, AV techniku, interaktivní tabuli, apod.) a ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, školní družiny, majetku žáků, učitelů či vychovatelek žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce.

Ztráty věcí v školní družině hlásí žáci neprodleně své vychovatelce nebo vedoucí vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Za ztrátu osobní věci nesloužící k činnostem ve školní družině nenese školní družina žádnou odpovědnost.

Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného a alespoň jednoho svědka. Nemůže-li být věc vyřešena v rámci školy, předá se dále orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR) nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

Vnitřní řád školní družiny je platný od 1. 9. 2017.