K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Dokumenty ŠJ

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Školní jídelna je organizační součástí Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Její hlavní činností je školní a závodní stravování, v rámci doplňkové činnosti provozuje stravovací služby. Při své činnosti se řídí zejména:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Značení alergenů je na jídelním lístku.

Alergeny

Výdej stravy

Žáci jsou přijati ke stravování ve školní jídelně na základě písemné přihlášky, kterou lze získat u vedoucí školní jídelny.

8.30 výdej přesnídávky MŠ
10:00 až 10:30 výdej stravy k rozvozu do termoportů
10:45 až 11:15 výdej oběda cizím strávníkům
11:15 až 12:00 výdej oběda MŠ
12:00 až 13:45 výdej oběda ZŠ
13:30 výdej svačiny MŠ

V první den nepřítomnosti žáka je možno oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 10.45 do 13.45. Pokud jsou v této době u výdejního okénka žáci, rodič počká na chodbě, než bude dětem vydána strava.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagog, kteří v době vydávání obědů pro žáky zajišťují dohled z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní výdejny u vedoucí učitelky, provozní školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zákonný zástupce má povinnost informovat provozní školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit a odhlásit stravu a kontrolu objednávek stravy.

Žák si před výdejovým okénkem odebere tác s příborem, na který si u výdejového okénka odebere stravu (polévku, hlavní jídlo případný kompot či salát).

Vydané jídlo se konzumuje zásadně v prostorách jídelny, není dovoleno je vynášet ven. Nedojedené jídlo odnášejí strávníci spolu s použitým nádobím na určené místo.  

Žáci si odkládají tašky a bundy v šatně školní jídelny, myjí si ruce na toaletách, které jsou u šatny nebo v jídelně, kde je umyvadlo s toaletním mýdlem a ručníkem.

Obědy se vydávají žákům ZŠ pouze po předložení plastového žetonu u výdejního okénka, který je zapůjčen na základě vyplněné přihlášky ke stravování pod zálohou 130,- Kč. Ztrátu žetonu je nutné neprodleně nahlásit vedoucí jídelny, aby se zabránilo jeho zneužití. Pokud se během 5 dnů žeton nenajde, musí si strávník koupit nový za cenu 130,-  . Pokud si strávník žeton ojediněle zapomene, bude mu v kanceláři před vydáním oběda vystavena náhradní stravenka. Životnost žetonu je neomezená, žáci jej mohou používat po celou dobu školní docházky.   

Dojde-li k rozbití nádobí nebo vylití oběda, žák tuto situaci nahlásí dohledu, ten předá informaci personálu kuchyně, který zajistí úklid.

Cizí strávníci se v jídelně pohybují v jim vymezený čas výdeje stravy do přinesených jídlonosičů. Strávník svůj jídlonosič připraví na tác určený pro výdej obědu pro cizí strávníky a prokáže se plastovým žetonem.  

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, ve škole, na webových stránkách školy, ve školce Všestary a školce Chlum.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě  a na základně lékařského potvrzení je umožněno si vlastní stravu do školní výdejny donést. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní výdejně a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá zákonný zástupce.

Placení stravného

Poplatky za stravu na měsíc se platí bezhotovostním převodem na účet stravování tak, aby částka byla na tento účet připsána do 20. dne daného měsíce pro automatické objednání stravy na měsíc následující. Nejpozději musí být připsána platba 1 den před začátkem stravování. Výjimečně lze platit hotově. Pokud nebude na účtu strávníka dostatek peněz, nemá strávník na jídlo nárok.

Číslo účtu: 191 160 102/0300. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka.

Poplatky lze hradit těmito způsoby:

 • Zřízení trvalého příkazu z vašeho bankovního účtu. Částka musí být tak vysoká, aby pokryla stravování minimálně na celý měsíc. Přitom je třeba stanovit datum úhrady tak, aby banka stihla převést poplatek z vašeho účtu na stravovací účet včas, tj. den před zahájením stravování.
 • Jednorázový převod vyšší částky, např. 2000 Kč.
 • Platba složenkou na poště.
 • Platba v hotovosti - pouze pro cizí strávníky (senioři). Pokladna ve školní jídelně bude otevřena vždy od 9:00 do 11:00 ve vyhrazené dny. Tyto dny budou předem oznámeny.

Pokud peníze nebudou na účtu, systém automaticky strávníka neobjedná a oběd mu nebude vydán.

Ceny obědů

finanční normativ poplatek
MŠ děti 3-6 let přesnídavka 7 Kč 7 Kč
MŠ děti 3-6 let přesnídavka, oběd 29 Kč 29 Kč
MŠ děti 3-6 let celodenně 36 Kč 36 Kč
MŠ děti 7-10 let přesnídavka 7 Kč 7 Kč
MŠ děti 7-10 let přesnídavka, oběd 31 Kč 31 Kč
MŠ děti 7-10 let celodenně 38 Kč 38 Kč
ZŠ žáci 7-10 let  24 Kč 24 Kč
ZŠ žáci 11-14 let 26 Kč 26 Kč
ZŠ žáci 15 a více let 28 Kč 28 Kč
cizí  strávníci – plná cena 28 Kč 57 Kč
cizí strávníci 28 Kč 57 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4 vyhlášky  107/2005 Sb. o školním stravování.

Odhlášky

Odhlásit  oběd  je  nutné  nejpozději  do  11.00 hodin předchozího  dne.

Z důvodu nemoci je možné odhlásit oběd do 7.00 hodin prvního dne nepřítomnosti dítěte.

První den neplánované nepřítomnosti žáka, např. nemoci, je možno oběd vyzvednout do vlastních nádob v jídelně. V další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

Pokud si strávník na dobu nepřítomnosti oběd neodhlásí, budou mu připočítány režijní náklady.

Při odhlašování e-mailem je nutno do zprávy uvést  jméno a příjmení strávníka, třídu a údaj, na které dny chce obědy odhlásit. Jen pokud dostanete zpět potvrzení o přečtení, můžete oběd považovat za odhlášený.

Na  www.strava.cz můžete po zadání identifikačního čísla a hesla zjistit stav konta na stravování, zkontrolovat odběr obědů a odhlásit nebo přihlásit stravu.

Aktuální stav konta lze také zjistit v objednávkovém boxu v jídelně, případně osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny. Na konci školního roku a při ukončení stravování bude po dohodě s rodiči provedeno vyúčtování s těmito možnostmi:

 • ponechat zůstatek na další školní rok
 • poukázat zůstatek na osobní účet

Automaticky jsou strávníkům odhlašovány obědy na dny prázdnin, ředitelského volna a školních výletů.

Na začátku školního roku je nutné se ke stravování přihlásit. Automaticky není nikdo přihlášen.

Nabídka služeb

Nabízíme k odběru v pracovní dny obědy. Denní menu: polévka, hlavní jídlo, doplněk – ovoce, salát, moučník

Důchodci mohou platit hotově v kanceláři školní jídelny vždy poslední středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hodin. Obědy lze odebírat přímo ve školní jídelně nebo prostřednictvím rozvozu.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí ve školní výdejně zodpovídá v plné míře dohled.

Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní výdejně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického dohledu.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitel školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

Ochrana majetku školy

Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení.

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny (výdejny) řeší provozní školní jídelny tel. 722 935 930,

e-mail: skolnijídelna@zsvsestary.cz

Seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny je možné ve školní jídelně, na webových stránkách školy, ve školce Všestary a školce Chlum.

Výdej obědů v MŠ Všestary se řídí - Řádem školní výdejny MŠ Všestary