K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

 MŠ Všestary 727 910 435 

 MŠ Chlum 720 966 369

 ŠJ 720 949 332  ŠD 725 840 145

 ZŠ 2. stupeň 495 458 158, 720 983 690

 ZŠ 1. stupeň 727 910 448

 hospodarka@zsvsestary.cz 

Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Ve školním roce 2018/2019 budou otevřen…
Kontaktní formulář (Omluvenky)
antispam

Moderní škola

Projekt Individualizace a inovace výuky pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Projektový záměr

V koncepci rozvoje školy na léta 2012-2014 byly stanoveny následující cíle.

  • Důsledně realizovat vzdělávací program školy, rozvíjet osobnost žáků, vytvářet pohodové pracovní prostředí a bezpečné školní klima.
  • Strategicky plánovat rozvoj školy v souladu se současnými požadavky, usilovat o vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru a podporovat další vzdělávání pedagogů v zájmu rozvoje školy.
  • Vytvořit tvůrčí pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

V rámci těchto cílů jsme stanovili dílčí cíle, které jsou plně podporovány projektem individualizace a inovace výuky.

  • Podporovat a rozvíjet informační gramotnost.
  • Chápat výuku anglického jazyka jako prostředek ke komunikaci s okolním světem.
  • Zabezpečit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Posilovat snahy o zavádění a uplatňování „nových“ forem práce.
  • Podporovat využívání interaktivních materiálů ve výuce.
  • Nadále obnovovat technické vybavení.
  • Průběžně doplňovat učebnice a učební pomůcky dle návaznosti na školní vzdělávací program.

Účelem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání žáků základní školy, inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy, využíváním informačních technologií a didaktických pomůcek. Prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku.

V rámci projektu jsme zvolili šablony:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Cílovou skupinou jsou žáci školy. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií.

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo pro oblast Člověk a jeho svět (vzdělávací materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů.

Cílovou skupinou jsou žáci školy. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti.

Pro tvorbu těchto materiálů budou vyučující proškoleni v rámci šablon k DVPP.

Na tvorbě materiálů se budou podílet všichni pedagogové, v různých vzdělávacích oblastech.

Výstupem projektu bude tedy 612 digitálních učebnicových materiálů, 4 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast čtenářské a informační gramotnosti, 1 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast cizích jazyků, 8 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast digitálních technologií a 2 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast přírodních věd.

Projekt nám dále umožní vytvořit materiální podmínky k zajištění výstupů. V dnešní době považujeme za nutné, aby se škola přizpůsobovala moderním trendům a žáci i pedagogové byli schopni využívat dostupné technické prostředky, které umožní rozvoj jejich kompetencí.

Usilujeme o trvalý rozvoj školy. Školy, která klade důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu a umožňující efektivní výuku v tvůrčím prostředí. Školy, která obstojí v očích žáků, rodičů, pedagogů i širší veřejnosti.