K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

 MŠ Všestary 727 910 435 

 MŠ Chlum 720 966 369

 ŠJ 720 949 332  ŠD 725 840 145

 ZŠ 2. stupeň 495 458 158, 720 983 690

 ZŠ 1. stupeň 727 910 448

 hospodarka@zsvsestary.cz 

Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Ve školním roce 2018/2019 budou otevřen…
Kontaktní formulář (Omluvenky)
antispam

Projekty a granty

Současné projekty

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň ne-docházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Projekt „Personální podpora - Základní škola a mateřská škola, Všestary“

Do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP se škola připojila 22. června 2017 žádosti o dotaci v celkové výši 1 227 331 Kč. Projekt je zaměřen na následující témata:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
 • podpora extrakurikulárních aktivit,
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony klíčových aktivit:

 • I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ
 • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Vzdělávací program „Věda má budoucnost“

Letos se naše škola stejně jako dalších 45 škol z celé ČR zapojila do vzdělávacího programu "Věda má budoucnost", který je zaměřen na zatraktivnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Vzdělávací program nese záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Program realizuje AISIS, z. ú.  ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO, a.s. Cílem projektu je podpořit pedagogy a ředitele:

 • v moderních trendech výuky,
 • v informovanosti o možnostech uplatnění žáků ve jmenovaných oborech,
 • v provázání poznatků vyučovaných na školách s požadavky praxe.

Projekt "Obědy pro děti"

V lednu 2018 naše škola se zapojila do projektu „Obědy pro děti“ obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

V září 2018 celá škola se zapojila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

Ukončené projekty

Projekt „Individualizace a inovace výuky“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projektový záměr spočíval v důsledné realizaci vzdělávacího programu školy, rozvíje-ní osobnosti žáků, vytváření tvůrčího pracovního prostředí a bezpečného školního klima. V rámci projektu jsme zvolili šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a V/2 - Inova-ce a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Projekt „Školy pro venkov“ byl založen na spolupráci naši školy se ZŠ M. Choceňského v Chocni byly zrealizovány 2 projektové dny zaměřené na vzájemné poznávání místních lokalit a jeho za-jímavostí.

Projekt „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“ byl spolu-financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Cílem projektu bylo implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedago-gických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didakti-ce, tak i v běžné výuce.

Projekt „Rádi čteme a učíme se cizí jazyky“ z operačního program Vzdělávání pro konkurence-schopnost byl zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a pod-poru výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Projekt „Dílny a výuka jazyků prostřednictvím ICT“ z operační program Vzdělávání pro konku-renceschopnost byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.