K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Projekty a granty

Současné projekty

Projekt

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň ne-docházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Projekt „Personální podpora - Základní škola a mateřská škola, Všestary“

Do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP se škola připojila 22. června 2017 žádosti o dotaci v celkové výši 1 227 331 Kč. Projekt je zaměřen na následující témata:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
 • podpora extrakurikulárních aktivit,
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony klíčových aktivit:

 • I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ
 • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 Publicita_webové stránky_ZŠ a MŠ Všestary

Projekt "Obědy pro děti"

V lednu 2018 naše škola se zapojila do projektu „Obědy pro děti“ obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“

Od září 2018 běží ve škole nový projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, který vznikl spojením dvou projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou: nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. V české legislativě je upraven nařízením vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mléka.

Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Ukončené projekty

Vzdělávací program „Věda má budoucnost“

Letos se naše škola stejně jako dalších 45 škol z celé ČR zapojila do vzdělávacího programu "Věda má budoucnost", který je zaměřen na zatraktivnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Vzdělávací program nese záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Program realizuje AISIS, z. ú.  ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO, a.s. Cílem projektu je podpořit pedagogy a ředitele:

 • v moderních trendech výuky,
 • v informovanosti o možnostech uplatnění žáků ve jmenovaných oborech,
 • v provázání poznatků vyučovaných na školách s požadavky praxe.

Projekt „Individualizace a inovace výuky“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projektový záměr spočíval v důsledné realizaci vzdělávacího programu školy, rozvíjení osobnosti žáků, vytváření tvůrčího pracovního prostředí a bezpečného školního klima. V rámci projektu jsme zvolili šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Projekt „Školy pro venkov“ byl založen na spolupráci naši školy se ZŠ M. Choceňského v Chocni byly zrealizovány 2 projektové dny zaměřené na vzájemné poznávání místních lokalit a jeho za-jímavostí.

Projekt „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“ byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Cílem projektu bylo implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

Projekt „Rádi čteme a učíme se cizí jazyky“ z operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Projekt „Dílny a výuka jazyků prostřednictvím ICT“ z operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.