K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Naše činnost:

  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
  • příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům)
  • včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů
  • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech
  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů
  • spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
  • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního prostředí a přijímání sociálních odlišností
  • prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Služby ŠPP zajišťují:

Ředitel školy: Ing. Zarine Aršakuni                        

Tel.: 727 910 559
E-mail: aršakuni@zsvsestary.cz
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Výchovný poradce: Mgr. Renata Válková              

Tel.: 728 832 774
E-mail: valkova@zsvsestary.cz
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Š kolní metodik prevence: Mgr. Iveta Pečenková              

Tel.: 720 983 690
 E-mail: pecenkova@zsvsestary.cz
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy                                                                           

Školní speciální pedagog: Mgr. Michaela Pauderová

Tel.: 720 983 690
E-mail: pecenkova@zsvsestary.cz
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy