K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Základní škola

Chceme využít polohy naší školy (spádová a vesnická) nejen ke vzdělávání v různých oblastech, ale i k formování mladého člověka prostřednictvím smysluplného využívání volného času. K tomu by mělo sloužit postupné, „krok za krokem“, prolínání vzdělávacího a výchovného procesu. Po náročné práci v rámci klasických vyučovacích celků by se žáci rozvíjeli prostřednictvím volnočasových aktivit – zájmových kroužků a sportovních oddílů.

Chceme využívat efektivní metody výuky (skupinové, projektové), kterými povedeme žáky k rozvoji týmové práce, k vzájemné pomoci a respektu. Budeme se zaměřovat na činnostní učení a omezíme tak encyklopedičnost poznatků.

Uvědomujeme si, že je potřeba děti vybavit jazykovými dovednostmi, proto se budeme snažit zkvalitnit jazykovou průpravu. Jedná se především o jazyk anglický, ale nebudeme opomíjet ani jazyky jiné, potřebné a aktuální v rámci rozvíjející se EU.

Povedeme žáky k účelnému využívání informačních a komunikačních technologií (nejen zvýšenou dotací hodin informatiky, ale i nabídkou volitelných předmětů a využíváním ICT v rámci dalších předmětů).

Vzhledem ke sportovnímu vybavení školy a okolí povedeme děti k zdravému životnímu stylu, aby se sport pro ně stal nezbytnou součástí každodenního života.

Budeme vést žáky ke stanovování vlastních pravidel chování, k jejich dodržování a k dodržování pravidel školního řádu. Chceme, aby si žáci osvojovali aktivní, tvořivý a odpovědný přístup nejen ke vzdělávání, ale i k samotnému životu, aby se i v budoucnu chtěli učit a zdokonalovat ve své profesi a pak se aktivně podíleli na životě společnosti.

Pravidelně budeme komunikovat s veřejností a informovat tak o dění ve škole prostřednictvím webových stránek a dalšími prezentacemi.

V základním vzdělávání se usiluje o naplnění cílů, které utvářejí a postupně rozvíjejí klíčové kompetence a poskytují základ všeobecného vzdělání.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro rozvoj každého člověka. K jejich utváření přispívá veškerý vzdělávací obsah a aktivity, které ve škole probíhají. Klíčové kompetence se stávají základem pro žákovo celoživotní vzdělávání, jeho vstup do života a do pracovního procesu.