K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní škola a mateřská škola, Všestary

Zápis a přestup

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Žádost o přijetí ke stažení          Žádost o přestup ke stažení

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení

Den otevřených dveří

Dne 3. května od 13.00 do 15.00 hodin na adrese Všestary 57 (hlavní budova školy)  se bude konat Den otevřených dveří pro přestupující žáky a jejích rodiče. Zájemci o přestup mohou získat podrobnější informace o škole a vzdělávacím programu, prohlédnou si školu a seznámí se s vybavením školy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčku,

zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Všestary se bude konat v pátek 5. dubna 2019 v době od 13.30 do18 hodin v budově 1. stupně základní školy (u  kostela). 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 30 žáky.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

a) děti, kterým byl ve školním roce 2018/2019 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

c) sourozenci dětí, které ve školním roce 2019/2020 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské školejejíž činnost organizace vykonává,

d) ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b), c).

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:

 1. rodný list dítěte
 2. zdravotní průkaz dítěte
 3. průkaz totožnosti

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 1. Formální část -  v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu a k případnému odkladu povinné školní docházky. Formální část zápisu probíhá v přízemí budovy 1. stupně základní školy.
 2. Neformální část -  cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu probíhá v 1. patře budovy 1. stupně základní školy.

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy 

Každý správný předškolák totiž:

 • ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu,
 • dokáže samostatně a logicky uvažovat,
 • správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách,
 • přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku,
 • orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.,
 • hraje kolektivní hry,
 • dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku,
 • umí napočítat alespoň do deseti,
 • drží správně tužku,
 • vystřihuje jednoduché tvary,
 • splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině,
 • navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt,
 • umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu,
 • pozdraví, poprosí, poděkuje.

Doporučení pro zákonné zástupce

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

Často kladené otázky

Kterých dětí se zápis týká? Jde o děti, které dovrší šesti let do 31. 8. 2019.

Můžete přijít k zápisu také v jiném termínu? V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisových dnech, požádejte e-mailem vedení školy o náhradní termín.

Jaké doklady potřebujete s sebou k zápisu? Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem). Doporučení Pedagogicko – psychologická poradny a odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, případně dětí, u kterých rodiče žádají odklad).

Jak budou žáci rozděleni do jednotlivých 1. tříd? Žáci budou rozděleni s přihlédnutím k věku, pohlaví a předchozímu předškolnímu vzdělávání (mateřská škola, ze které dítě přichází) a podle výsledku zápisu. Žáci s odkladem z loňského zápisu budou rovnoměrně rozděleni do jednotlivých tříd. Rodiče budou mít možnost vyjádřit přání, aby dítě bylo ve třídě s kamarádem či kamarádkou. Pokud to bude možné, bude k těmto přáním přihlédnuto, ale upozorňujeme, že ne vždy je možné vyhovět všem přáním.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato? Konkrétní termín a způsob oznámení rozhodnutí se rodiče dozví při zápisu. Snažíme se vždy o co nejkratší termín. Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod číslem jednacím, které vám bude přiděleno při zápisu. Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o jeho vydání vedení školy, nejlépe emailem. V domluveném termínu si je budete moci vyzvednout v kanceláři školy proti podpisu (zákonný zástupce dítěte, který bude podepsaný pod žádostí o přijetí). Záporná rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.

Kdy požádat o odklad? Jsou dvě možnosti.

 1. Požádat o odklad hned při zápisu. Je však třeba mít s sebou doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení dětského lékaře. Ředitelka školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče o rok později.
 2. Podat žádost o odklad až po rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce a to nejpozději do 31. května. Žádost se podává ředitelce školy. Doporučujeme podávat žádost najednou s oběma doporučeními (viz další odstavec).

Co k žádosti o odklad potřebujeme? Tiskopis žádosti o odklad si vyzvednete ve škole při zápisu. Na tiskopisu vyjádří doporučení odkladu pracovník Pedagogicko - psychologické poradny a dětský lékař nebo klinický psycholog. Toto doporučení je možno k žádosti také přiložit. Tiskopis je ke stažení.

Můžeme přivést k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. září 2019? Ano, pokud rodiče zváží výjimečnost předčasného zápisu, s sebou k zápisu v takovém případě přinesou i doporučení z pedagogicko – psychologické poradny. Bez doporučení nebude možno přihlášku k zápisu přijmout. Není třeba vyplňovat zvláštní žádost o přijetí dítěte před dovršení šesti let jeho věku.

Pořádá škola program pro předškoláky? Ano. 

1. Program nazvaný „Návštěva předškoláků“ je především určen dětem z MŠ Všestary (14. března od 8.45 hodin, Mgr. L. Nožíčková) a MŠ Chlum (20. března od 8.45 hodin, Mgr. D. Kalousková). V případě zájmu lze předem přihlásit i děti z jiných mateřských škol (garantem zápisu do 1. ročníku je Mgr. L. Nožičková, nozickova@zsvsestary.cz). Účast v programu je doporučená, nikoliv povinná.

2. Přednáška pro rodiče předškoláků „Brzy půjdu do školy“ + adaptační setkání pro děti (26. března, v 16.00 hodin, v budově u kostela), lektorka Mgr. J. Jedličková, garant Mgr. L. Nožíčková.

Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy? Ano, na červnové schůzce, která se uskuteční pravděpodobně 25. 6. 2019, v 17.00 hodin,  v budově u kostela, dostanou rodiče přijatých žáků informace o pomůckách a učebních textech, které žáci dostanou zdarma, dozvědí se, které další pomůcky je třeba zakoupit, včetně podrobného popisu organizace 1. dne školního roku a další informace související se zahájením základního vzdělávání.

Jaké metody výuky školy nabízí? Především genetickou metodu čtení, která navazuje na starou koncepci pedagogů Václava Příhody a Josefa Kožíška. Na jejich koncepci navázala v devadesátých letech Jarmila Wagnerová a vytvořila učebnici, která potvrdila, že genetická metoda má své výhody a je ji možné pro výuku čtení v prvním ročníku s úspěchem využít. Genetická metoda je brána jako metoda přirozená, protože děti, které se naučí číst samy ještě před vstupem na ZŠ. Zpočátku je totiž zaujmou velká tiskací písmena, ptají se, co představují a co znamenají. V další fázi se pokoušejí již známá písmena napodobit (napsat) a nakonec sestavují ze známých písmen slova a snaží se je číst. Je dokázáno, že děti, které se učí číst touto metodou, zvládnou rychleji číst s porozuměním, protože metoda klade velký důraz na rozvoj sluchového vnímání.