K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky. Více informacíSouhlasím

Základní a mateřská škola, Všestary

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě první třídy s počtem žáků 16/15. Tato varianta je umožněna zákonem a pro školu je ekonomicky náročná. Varianta byla vybrána z důvodu zkvalitnění výuky v první třídě.

Výsledky zápisu do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary oznamuje výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2018 - 2019 ze dne 6. dubna 2018.

 K zápisu se dostavilo 38 dětí, 31 dětí bylo přijato, 4 děti mají odklad školní docházky o 1 rok, 5 dětí je zatím bez rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (v režimu přerušení správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů).

Registrační číslo Výsledek Registrační číslo Výsledek
01 prijat(a) 17 prijat(a)
02 prijat(a) 18 prijat(a)
03 prijat(a) 19 prijat(a)
04 prijat(a) 20 prijat(a)
05 prijat(a) 21 prijat(a)
06 prijat(a) 22 prijat(a)
07 prijat(a) 23 prijat(a)
08 prijat(a) 24 prijat(a)
09 prijat(a) 25 prijat(a)
10 prijat(a) 26 prijat(a)
11 prijat(a) 27 prijat(a)
12 prijat(a) 28 prijat(a)
13 prijat(a) 29 prijat(a)
14 prijat(a) 30 prijat(a)
15 prijat(a) 31 prijat(a)
16 prijat(a)

Ve Všestarech dne 9. 4. 2018

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčku,

zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Všestary se bude konat v pátek 6. dubna 2018 v době od 13.30 do18 hodin v budově 1. stupně základní školy (u  kostela). 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.
 2.  Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

a) děti, kterým byl ve školním roce 2017/2018 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

c) sourozenci dětí, které ve školním roce 2017/2018 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,

d) ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b), c).

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Kterých dětí se zápis týká? Jde o děti, které

 • dovrší šesti let do 31. 8. 2018 
 • v době 09.-1. 2018 – nutno doložit vyjádřením poradenského zařízení
 • v době 01.-06. 2019 – nutno doložit vyjádřením  poradenského zařízením + lékaře.

Můžete přijít k zápisu také v jiném termínu? V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisových dnech, požádejte e-mailem vedení školy o náhradní termín.

Jaké doklady potřebujete s sebou k zápisu? Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce, rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem). Doporučení Pedagogicko – psychologická poradny a odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, případně dětí, u kterých rodiče žádají odklad).

Jak bude zápis probíhat? Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 1. Formální část -  v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu a k případnému odkladu povinné školní docházky. Formální část zápisu probíhá v přízemí budovy 1. stupně základní školy.
 2. Neformální část -  cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu probíhá v 1. patře budovy 1. stupně základní školy.

Jaké údaje jsou požadovány v přihlášce k zápisu? Kromě základních údajů (jméno, data o narození, bydliště) v žádosti zákonný zástupce také uvede mateřskou školu, do které dítě chodí,  kontakty (mobilní telefon a soukromou elektronickou adresu) na oba zákonné zástupce.

Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude? Bude otevřena jedna první třída s počtem max. do 30 žáků. Je možné snižování počtu žáků dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato? Konkrétní termín a způsob oznámení rozhodnutí se rodiče dozví při zápisu. Snažíme se vždy o co nejkratší termín. Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod číslem jednacím, které vám bude přiděleno při zápisu. Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o jeho vydání vedení školy, nejlépe emailem. V domluveném termínu si je budete moci vyzvednout v kanceláři školy proti podpisu (zákonný zástupce dítěte, který bude podepsaný pod žádostí o přijetí). Záporná rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.

Kdy požádat o odklad? Jsou dvě možnosti.

 1. Požádat o odklad hned při zápisu. Je však třeba mít s sebou doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení dětského lékaře. Ředitelka školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče o rok později.
 2. Podat žádost o odklad až po rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce a to nejpozději do 31. května. Žádost se podává ředitelce školy. Doporučujeme podávat žádost najednou s oběma doporučeními (viz další odstavec).

Co k žádosti o odklad potřebujeme? Žádost o odklad si vyzvednete ve škole při zápisu nebo stahněte z webových stránek školy. Na tiskopisu vyjádří doporučení odkladu pracovník Pedagogicko - psychologické poradny a dětský lékař nebo klinický psycholog. Toto doporučení je možno k žádosti také přiložit. Tiskopis vám na vyžádání zašleme i elektronickou poštou.

Můžeme přivést k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. září 2018? Ano, pokud rodiče zváží výjimečnost předčasného zápisu, s sebou k zápisu v takovém případě přinesou i doporučení z pedagogicko – psychologické poradny. Bez doporučení nebude možno přihlášku k zápisu přijmout. Není třeba vyplňovat zvláštní žádost o přijetí dítěte před dovršení šesti let jeho věku.

Musí rodiče k zápisu přivést i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu? Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přivést k zápisu. Pokud se s dítětem k zápisu nedostavíte, nebude možno je přijmout.

Pořádá škola program pro předškoláky? Ano. Program nazvaný „Návštěva předškoláků“ je především určen dětem z MŠ Všestary (15. března od 8.45 hodin, Mgr. L. Nožíčková) a MŠ Chlum (13. března od 8.45 hodin, Mgr. H. Zákravská). V případě zájmu lze předem přihlásit i děti z jiných mateřských škol (garantem zápisu do 1. ročníku je Mgr. H. Zákravská, zakravska@zsvsestary.cz). Účast v programu je doporučená, nikoliv povinná.

Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy? Ano, na červnové schůzce, která se uskuteční pravděpodobně 12. 6. 2018, dostanou rodiče přijatých žáků informace o pomůckách a učebních textech, které žáci dostanou zdarma, dozvědí se, které další pomůcky je třeba zakoupit, včetně podrobného popisu organizace 1. dne školního roku a další informace související se zahájením základního vzdělávání.

Jaké metody výuky školy nabízí? Především genetickou metodu čtení, která navazuje na starou koncepci pedagogů Václava Příhody a Josefa Kožíška. Na jejich koncepci navázala v devadesátých letech Jarmila Wagnerová a vytvořila učebnici, která potvrdila, že genetická metoda má své výhody a je ji možné pro výuku čtení v prvním ročníku s úspěchem využít. Genetická metoda je brána jako metoda přirozená, protože děti, které se naučí číst samy ještě před vstupem na ZŠ. Zpočátku je totiž zaujmou velká tiskací písmena, ptají se, co představují a co znamenají. V další fázi se pokoušejí již známá písmena napodobit (napsat) a nakonec sestavují ze známých písmen slova a snaží se je číst. Je dokázáno, že děti, které se učí číst touto metodou, zvládnou rychleji číst s porozuměním, protože metoda klade velký důraz na rozvoj sluchového vnímání.

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Každý správný předškolák totiž:

 • ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu.
 • dokáže samostatně a logicky uvažovat.
 • správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách.
 • přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku.
 • orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.
 • hraje kolektivní hry.
 • dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku.
 • umí napočítat alespoň do deseti.
 • drží správně tužku.
 • vystřihuje jednoduché tvary.
 • splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině.
 • navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt.
 • umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu.
 • pozdraví, poprosí, poděkuje.

Co by měl umět předškolák

Jak se nejlépe připravit a zvládnout zápis do první třídy ZŠ?  Je důležité, aby se na něj připravili rodiče a pomohli připravit i své děti.

Doporučení pro zákonné zástupce

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmiuplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

Hry pro předškoláky     Hry pro předškoláky 2

Co říká zákon

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

§36 Zákon č. 561/2004 Sb.)

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

§182a (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE vnepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce (§ 36 odst.4), zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. Přestupek projednává obce III – pokuta až 5000,- Kč.

§ 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce (Vyhláška č. 48/2005 Sb.)

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.