Zápis A přestup MŠ

Přestup dítěte z jiné mateřské školy

Zákonný zástupce dítěte se musí nejprve obrátit na vedení mateřské školy (viz Kontakt). Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí do příslušné školky nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/202

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, zápis se uskuteční v distanční podobě.

Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do mateřské školy včetně kopie rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

  1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary
  2. do datové schránky školy ptxmi5g,
  3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě (viz Kontakt).
 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Žádost o přijetí ke stažení

Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, mateřská škola dodatečně uspořádá pro děti a jejich rodiny společné setkání, například na zahradě mateřské školy.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Doručení oznámení:

Oznámení se doručuje ředitelce (vedoucí učitelce) školy, ve které je dítě přihlášeno.

Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Lhůty pro oznámení:

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení/ukončením individuálního vzdělávání dítěte.

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Oznámení ukončení individuálního vzdělávání

Informace o ověření očekávaných výstupů

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna