Zápis A přestup MŠ

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 Ředitelka školy rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon), o výsledku zápisu v předškolním vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Všestary.

MŠ Všestary

MŠ Chlum

Celkem přihlášek: 15

Celkem přihlášek: 19

Registrační číslo

Výsledek

Škola

Registrační číslo

Výsledek

Škola

01. V

Nepřijat/nepřijata

MŠ Všestary

01. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

02. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

02. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

03. V

Nepřijat/nepřijata

MŠ Všestary

03. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

04. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

04. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

05. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

05. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

   

06. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

07. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

07. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

08. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

08. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

09. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

09. Ch

Nepřijat/nepřijata

MŠ Chlum

10. V

Nepřijat/nepřijata

MŠ Všestary

10. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

11. V

Nepřijat/nepřijata

MŠ Všestary

11. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

12. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

12. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

13. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

13. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

14. V

Nepřijat/nepřijata

MŠ Všestary

14. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

15. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

15. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

 

16. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

17. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

18. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

19. Ch

Nepřijat/nepřijata

MŠ Chlum

06. V

Přijat/přijata

MŠ Chlum

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí do MŠ Všestary se budou konat dne 06. 06. 2023 v 16.00 hodin v budově mateřské školy Všestary.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí do MŠ Chlum se budou konat dne 24. 05. 2023 v 16.00 hodin v budově mateřské školy Chlum.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Všestary a MŠ Chlum se bude konat v úterý 2. května 2023 v době od 14.30 do 16.30 hodin v budovách MŠ Všestary (adresa Všestary 130, 503 12 Všestary, zodpovědná osoba Ladislava Rezková, zástupce ředitele, rezkova@zsvsestary.cz ) a MŠ Chlum (adresa Chlum 44, 503 12 Všestary, zodpovědná osoba Renata Větrovcová, zástupce ředitele, vetrovcova@zsvsestary.cz ).

Celková kapacita obou školek je 116. Počet volních míst: MŠ Všestary 9, MŠ Chlum 16.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 4). 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci předškolního vzdělávání. Ředitelka školy vychází z následujících kritérií:

 1. Školský obvodje kritériem, které upřednostňuje přijetí dětí ze spádových obcí Bříza, Čistěves, Chlum, Lípa, Máslojedy, Rosnice, Rozběřice, Střezetice, Světí, Sadová, Všestary. Pokud nemá dítě trvalý pobyt v těchto obcích a není pětileté, může být přijato do mateřské školy pouze v případě, že mateřská škola má dostatečnou kapacitu. 
 2. Věk je dalším rozhodujícím faktorempro přijetí dítěte do mateřské školy. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti,  které před začátkem školního roku dosáhnou zpravidla  věku od 3 do 5 letnejdříve však pro děti od 2 let. Věkové kategorie:
 • pětiletí
 • čtyřletí
 • tříletí
 • dvouletí

O přijetí dětí v této skupině rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším. Dvouleté dítě se přijímá, pokud má mateřská škola dostatek volných míst. 

 1. Přednost mají děti, jejichžsourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 2. Dále budou upřednostněny děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 3. V případě rozhodování o dětech se stejnými šancemi se provádí transparentní losování.

Podklady k zápisu

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost o přijetí za nezletilého uchazeče podává:
 • zákonný zástupce žáka, podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec,
 • osoba, která má žáka svěřeného do péče,
 • obecný opatrovník (určený soudem),
 • ústavní zařízení, do jehož péče je žák svěřen.
 1. Rodný list dítěte (prostá kopie), u cizinců vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování).
 2. Doložení řádného očkování dítěte. Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR (ne kopii očkovacího průkazu). Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 3. Místo trvalého pobytu. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášení rodiče (Čestné prohlášení – nespádové bydliště).

Průběh zápisu

Průběh zápisu k předškolní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 • Formální část –  v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k předškolní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu.
 • Neformální část –  cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro předškolní docházku, představit mu školku jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Ve školním roce 2023/2024 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany České republiky:

 • pobývající na území České republiky déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • vztahuje se i na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (zákon 325/1999 Sb., o azylu).

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, zanedbává péči o předškolní vzdělávání dítěte.  Přestupek projednává obec III – pokuta až 5000,- Kč. 

Přestup dítěte z jiné mateřské školy

Zákonný zástupce dítěte se musí nejprve obrátit na vedení mateřské školy (viz Kontakt). Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí do příslušné školky nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna