Zápis A přestup MŠ

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/203

Ředitelka školy rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon), o výsledku zápisu v předškolním vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Všestary.

Registrační číslo

Výsledek

Škola

Registrační číslo

Výsledek

Škola

2. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

1. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

3. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

2. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

4. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

3. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

5. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

4. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

6. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

5. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

7. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

6. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

8. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

7. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

9. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

8. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

10. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

9. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

13. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

10. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

14. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

11. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

15. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

12. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

16. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

13. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

17. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

14. Ch

Přijat/přijata

MŠ Chlum

18. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

01. V

Přijat/přijata

MŠ Chlum

19. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

11. V

Přijat/přijata

MŠ Chlum

20. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

12. V

Přijat/přijata

MŠ Chlum

21. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

22. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

23. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

24. V

Přijat/přijata

MŠ Všestary

Celkem: 21

Celkem: 17

Informační schůzky pro rodiče přijatých dětí se budou konat dne 26. 05. 2022 v 16.00 hodin v budově určené mateřské školy.

Přestup dítěte z jiné mateřské školy

Zákonný zástupce dítěte se musí nejprve obrátit na vedení mateřské školy (viz Kontakt). Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí do příslušné školky nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období v pondělí 2. května 2022. Zápis se uskuteční prezenčně od 14.30 do 16.30 hodin v budovách MŠ Všestary a MŠ Chlum.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  10. června 2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 10 червня 2022 року.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci předškolního vzdělávání. Ředitelka školy vychází z následujících kritérií:

 1. Školský obvod je kritériem, které upřednostňuje přijetí dětí ze spádových obcí Bříza, Čistěves, Chlum, Lípa, Máslojedy, Rosnice, Rozběřice, Střezetice, Světí, Všestary. Pokud nemá dítě trvalý pobyt v těchto obcích a není pětileté, může být přijato do mateřské školy pouze v případě, že mateřská škola má dostatečnou kapacitu. 
 2. Věk je dalším rozhodujícím faktorem pro přijetí dítěte do mateřské školy. O přijetí dětí v této skupině rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti,  které před začátkem školního roku dosáhnou zpravidla  věku od 3 do 5 letnejdříve však pro děti od 2 let. Věkové kategorie:
  • pětiletí
  • čtyřletí
  • tříletí
  • dvouletí (dvouleté dítě se přijímá, pokud má mateřská škola dostatek volných míst).
 1. Přednost mají děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2022/2023 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 2. Dále budou upřednostněny děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

V případě rozhodování o dětech se stejnými šancemi se provádí transparentní losování.

Od školního roku 2022/2023 bude přijímáno 16 dětí do MŠ Všestary a 12 děti do MŠ Chlum. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 4). 

Průběh zápisu k předškolní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 • Formální část –  v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k předškolní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu.
 • Neformální část – cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro předškolní docházku, představit mu školku jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany České republiky:

 1. pobývající na území České republiky déle než 90 dnů,
 2. na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 3. dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 4. vztahuje se i na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (zákon 325/1999 Sb., o azylu).

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, zanedbává péči o předškolní vzdělávání dítěte.  Přestupek projednává obec III – pokuta až 5000,- Kč.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna