Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy, která se schází každé dva až tři týdny. Na naší škole jsou to vždy 2 zástupci tříd druhého stupně ZŠ, tedy od 6. do 9. třídy.

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci více všímali dění ve škole. Aby byli schopni v rámci parlamentu iniciovat, dohodnout a odhlasovat případné návrhy na změny ve škole i v jejích aktivitách. Cílem je rovněž učení se vzájemnému respektu, spolupráci a odpovědnosti za svou práci. Důležité je i rozvíjení takových dovedností, jako je plánování společných akcí, rozdělení úkolů, komunikace při realizaci akcí apod.

Nápady mohou přijít i od nečlenů parlamentu a proto je důležité, aby zástupci jednotlivých tříd aktivně komunikovali i v rámci své třídy, spolužáky informovali o činnosti  parlamentu.

Předseda: Michal Samek
Místopředsedkyně: Diana Veselá
Zástupci tříd:
 
6.A – Tereza Múdra, Jan Košťál
6.B – Tereza Krátká, Jan Macháček
7.A – Marie Lenka Antošová, Anežka Strnadová
7.B – Nela Špráchalová, Alžběta Panáčková
8. třída – Kristýna Kalašová, Adéla Moravcová
9.A – Diana Veselá, Michal Samek
9.B – Šárka Mlatečková, Margaret Tomášová

30. 9. 2020

Dne 30. 9. 2020 došlo k prvnímu zasedání nového žákovského parlamentu na ZŠ Všestary. Na zasedání se vzájemně představili všichni vybraní a zvolení zástupci ŽP. Byly vysvětleny úkoly a cíle žákovského parlamentu v novém školním roce. Zároveň bylo konstatováno, že vzhledem k epidemiologické situaci bude celá řada návrhů ŽP v letošním školním roce realizovatelná s různými omezeními. Příkladem jsou blížící se „Dýňové slavnosti,“ které letos proběhnou pouze jako výstava a soutěž zaslaných fotografií. Zvoleni byli předseda a místopředsedkyně ŽP. Na příští schůzku ŽP si členové připraví návrhy své a návrhy ze svých tříd.

19. 11. 2020

Dne 19. 11. 2020 proběhlo online setkání zástupců žákovských parlamentů základních škol z hradeckého regionu. Za ZŠ Všestary se schůzky účastnil předseda žákovského parlamentu Michal Samek a místopředsedkyně Diana Veselá. Žáci ze všech škol představili svoje parlamenty a náplň jejich činnosti. Inspirovali se tak navzájem. Domluvena byla akce na vznik a výrobu společných triček pro členy žákovských parlamentů ze všech zúčastněných škol. Zástupci žákovských parlamentů se také shodli, že by do budoucna rádi zorganizovali i další společné akce.

Předseda: Lukáš Věchet

 Místopředseda: Michal Samek

 Zástupci tříd:

 V. Barbora Zavadilová, Jan Košťál

 VI.A Karolína Peterová, Milan Veselý

VI.B Jessica Matějková, Zuzana Vernerová

 VII. Kristýna Kalašová, Adéla Moravcová

 VIII.A Diana Veselá, Michal Samek

 VIII.B Šárka Mlatečková, Margaret Tomášová

 IX.A Jakub Čihák, Ondřej Doležal

 IX.B Daniela Dobešová, Lukáš Věchet

 1. schůzka 11. 9. 2019

Na první schůzce ŽP se zástupci tříd představili ostatním členům. Starší žáci vysvětlili mladším a novým členům význam ŽP, vyprávěli o akcích, které parlament uskutečnil v minulém školním roce. Žákovský parlament si zvolil svého předsedu a místopředsedu. Na další schůzku si členové připraví konkrétní návrhy činností, které prodiskutují se spolužáky na třídnických hodinách.

2. schůzka 25. 9. 2019

Druhé setkání ŽP vedl jeho předseda Lukáš Věchet. Žáci předkládali návrhy akcí, vše si pečlivě zapisovala Daniela Dobešová.

Dobrovolníci z 9. tříd nabídnou svoji pomoc při pořádání 11. ročníku Dýňových slavností ve Všestarech, zájemci z 1. a 2. stupně ZŠ se budou připravovat na vánoční koncert, který se uskuteční v kostele ve Všestarech. Budeme se těšit na 2. ročník vánočního turnaje v přehazované. Tyto a další návrhy akcí předloží předseda ŽP paní ředitelce.

 3. schůzka 18. 10. 2019

Předseda a místopředseda ŽP nás seznámili s informacemi získanými na schůzce s paní ředitelkou Zarine Aršakuni. Mezi plánované akce v tomto pololetí chce ŽP zařadit např. čtení dětem v mateřské škole ve Všestarech, vánoční turnaj v přehazované, výrobu nepečeného cukroví. Zástupci tříd, kteří byli zvoleni do ŽP, mají za úkol zjistit zájem spolužáků o tyto akce. Jako další úkol dostali členové ŽP přinést návrhy na logo ŽP.

4. schůzka 6. 11. 2019

Na čtvrté schůzce jsme diskutovali, jak by mohl probíhat poslední slavnostní den před vánočními svátky. Rozdali jsme si úkoly, někteří budou mít na starost turnaj v přehazované, jiní výrobu nepečeného cukroví. Je třeba vymyslet spolu s učiteli další stanoviště pro tento slavnostní den, jeho zahájení a zakončení. Pokračujeme v navrhování loga ŽP.

5. schůzka 27. 11. 2019

Plánujeme Vánoční projektový den, který se uskuteční 20. 12. 2019. Promýšlíme počet stanovišť a jejich časové rozvržení. Rozdělujeme si úkoly, stanoviště, zajištění pomůcek.

 6. schůzka 11. 12. 2019

Přípravy na Vánoční projektový den vrcholí. Žáci 2. stupně budou rozděleni do skupin podle stanovišť, které preferují (sportovní aktivity, zdobení perníčků, vánoční zvyky, nepečené cukroví, kahoot, výroba svícnů). Promýšleli jsme slavnostní zahájení a ukončení projektového dne, předávání odměn a cen vítězům v jednotlivých kategoriích.

 7. schůzka 20. 12. 2019

Vánoční projektový den.

Sešli jsme se před začátkem vyučování, abychom připravili jednotlivá stanoviště. Každý člen ŽP měl na starost jedno stanoviště, kde zároveň dozoroval a pomáhal některý z vyučujících 2. stupně ZŠ. Slavnostní zahájení i zakončení Vánočního projektového dne proběhlo na chodbě v 1. patře 2. stupně ZŠ. Ceny vítězům předali členové ŽP spolu s paní ředitelkou Zarine Aršakuni. Na závěr jsme si zazpívali vánoční písně.

8. schůzka 15. 1. 2020

Na lednové schůzce jsme si připomněli akci ŽP – Vánoční projektový den.  Prohlédli jsme se fotografie, sdělili si, co se podařilo, co bychom příště udělali lépe nebo úplně jinak. Všichni členové ŽP, kteří se do tohoto projektového dne aktivně zapojili, dostali pochvalu.

Žáci ŽP byli seznámeni s možností účastnit se setkávání studentských samospráv Královéhradeckého kraje.

 9. schůzka 29. 1. 2020

Plánujeme aktivity na 2. pololetí školního roku 2019/2020. Dívky půjdou číst pohádky dětem do MŠ. 2 zástupci ŽP budou pomáhat při organizaci akce Noc s Andersenem. Každá třída si bude připravovat při výtvarných a pracovních činnostech výrobky na velikonoční jarmark, který se bude konat 8. 4. v prostorách ´2. stupně ZŠ.

Mgr. Jana Bisová, vedoucí ŽP

Předsedkyně:  Daniela Dobešová 

Místopředseda:  Šimon Hlušička

Zástupci tříd:

V.A Milan Veselý. Marie Lenka Antošová

V.B Hana Bednářová, Jessica Matějková

VI. Ondřej Janák, Filip Peremský

VII.A Tereza Havlíčková, Michal Samek

VII.B Margaret Tomášová, Šárka Mlatečková

VIII.A Ondřej Doležal, Jakub Čihák

VIII.B Daniela Dobešová, Lukáš Věchet

IX. Šimon Hlušička, Zuzana Mlezivová

1. schůzka 9. 10. 2018

Na první schůzce jsme zvolili  předsedkyni a místopředsedu ŽP. Zástupci tříd se představili ostatním členům a řekli, v jaké oblasti by mohli být nejvíce prospěšní (kulturní, sportovní…). Na další schůzku si členové připraví konkrétní návrhy činností, které prodiskutují se spolužáky na třídnických hodinách. Žáci 9. třídy se zapojí do organizace Dýňových slavností.

 2. schůzka 6. 11. 2018

Na druhé schůzce jsme diskutovali o návrzích jednotlivých tříd. Zástupci tříd zjistí zájem o sportovní turnaj, který by se konal v prosinci. Předsedkyně a L. Věchet domluví schůzku  s paní ředitelkou a přednesou návrhy činností pro 1. pololetí. ŽP se bude podílet na akcích, kterými si naše škola připomíná 100 republiky (koncert, projektový den)

 3. schůzka 3. 12. 2018

Na třetí schůzce jsme konkrétně projednávali organizaci turnaje v přehazované. Hlavním organizátorem je Zuzana Mlezivová z 9. třídy a Lukáš Věchet z 8. B. Turnaj se uskuteční  ve čtvrtek 20. 12. 2018. Ostatní členové  byli pověřeni konkrétními úkoly (plakáty, diplomy, soupisky, ceny pro vítěze…)

4. schůzka 5. 3. 2019

Na další schůzce nás navštívila paní ředitelka a navrhla nám některé činnosti, které by mohl  ŽP uskutečnit v 2. pololetí. Sami členové ŽP přidávali další návrhy a byl sestaven plán 7 bodů, z nichž  ŽP vybere 2-3 činnosti, které se stanou hlavním programem v 2. pololetí. 

5. schůzka 5. 3. 2019

Na březnové schůzce jsme projednali konkrétní činnosti, které jsme navrhovali na minulé schůzce. V měsíci březnu půjdou členové ŽP do MŠ číst pohádky a hrát  divadlo. V měsíci dubnu nás čeká příprava velikonočního jarmarku, na kterém se bude podílet většina žáků naší školy. Členové ŽP také pomohou s přípravou a realizací Noci s Andersenem, která se uskuteční začátkem měsíce dubna.

6. schůzka  9. 4. 2019

Na dubnové schůzce jsme mluvili o plánované návštěvě ŽP ze ZŠ Dolní Roveň. Hodnotili jsme plnění úkolů, nedošlo k plánovaným akcím pro MŠ. V dalším období bude žákovský parlament připravovat akci pro ŠD – Cesta za pokladem.

7. schůzka  7. 5. 2019

Proběhlo vyhodnocení činnosti za uplynulý měsíc – pochvala za aktivní práci při přípravě a organizaci Velikonočního jarmarku (zapojili se téměř všichni členové ŽP). Organizace Cesta za pokladem  – pro 3 oddělení školní družiny. Návštěva ŽP – Dolní Roveň – 30. 5. – přesný harmonogram programu. Organizátoři Cesty za pokladem a jejich pomocníci se sejdou na mimořádné schůzce 28. 5., připraví si otázky, možnou trasu a způsob ukrytí nebo zašifrování pokladu.

8. schůzka 28. 5. 2019

Na této mimořádné schůzce jsme řešili organizaci  Cesty za pokladem  – pro všechna oddělení školní družiny. Termín – úterý 4. 6. 2019

  1. třída –  vedoucí přípravy D. Dobešová
  2. třída – vedoucí přípravy Z. Mlezivová
  3. třída – vedoucí přípravy L. Věchet

 9. schůzka – setkání 30. 5. 2019

V tento den do naší školy zavítal ŽP ze ZŠ Dolní Roveň. Na společné besedě jsme mluvili o činnosti obou parlamentů a vyměnili si cenné zkušenosti. Jednotliví členové pak strávili další hodinu přímo ve vyučování v jednotlivých třídách.

10. schůzka 7. 6. 2019

Na programu  závěrečné schůzky bylo vyhodnocení činnosti a práce ŽP za celý rok a návrhy na další školní rok. Členové parlamentu  jednotlivě hodnotili  své působení v ŽP. Pochvala nejaktivnějším členům (D. Dobešová, M. Samek, L. Věchet, Z. Mlezivová).

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna