Informace o škole

Výuka

Školský poradenský centrum

Školská rada

Žákovský parlament

Základní škola a mateřská škola, Všestary

Základní škola a mateřská škola, Všestary sdružuje základní školu, školní družinu a dvě mateřské školy na Chlumu a ve Všestarech. Kapacita školy je 350 žáků. Naše škola je spádová pro 21 vesnic. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem.

Základní školu tvoří dvě budovy. První budova je starší stavba u kostela (Všestary 2), má řadu kmenových tříd, oddělení školní družiny, zázemí pro učitelky, vychovatelky a provozní zaměstnance školy.

Hlavní budova školy (Všestary 57) je situována v centru vesnice, kde jsou kmenové třídy, odborné učebny, školní dílny, obecní a školní knihovna, zázemí pro učitele, asistenty pedagoga, provozní zaměstnance a vedení školy. Budova je stavebně spojena s bazénem, který ale není součástí školy. Žáci využívají moderní rekonstruovanou tělocvičnu, která je součástí školy.

Dalšími budovami jsou školní jídelna (Všestary 131) s celkovou kapacitou 500 strávníků a mateřská škola Všestary (Všestary 130). Obě budovy jsou lehce dostupné pro žáky i učitele, navazují na školní areál.

Ke škole patří ještě detašované pracoviště mateřské školy Chlum (Chlum 44, 503 12 Všestary) a výdejny jídel s celkovou kapacitou 64 strávníků. Celková kapacita mateřských škol je 116 děti.

Celkem ve škole pracuje 66 zaměstnanců.

Žáci jsou rozděleni do jednotlivých tříd s průměrem 19 dětí na třídu. 

Žáci 1. – 4. ročníků navštěvují čtyři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 90 žáků. Okolí školy poskytuje dobré možnosti pro činnost školní družiny, pro realizaci tělesné výchovy i pro aktivity jednotlivých kroužků.

První záznamy o tom, že se ve Všestarech začalo učit, jsou z roku 1767. První všestarskou „školou“ byla došková chaloupka čp. 40, proti faře. Jak se dříve děti učily číst, psát a počítat se nezachovaly žádné záznamy. 

Prvním kantorem ve Všestarech byl Josef Rychlovský z Poniklé. Učitelské místo zastával 2,5 roku. Učitel Rychlovský učil v čp. 40 jen kratší dobu. Později, když byl o vzdělání dětí větší zájem, přestěhoval vyučování do místního hostince a přizval si na pomoc učitele kantora Jana Vokatého z Přelouče, který po něm kantorskou práci ve Všestarech převzal. Protože hostinec nebyl vhodný prostředím pro vzdělávání, byla v roce 1771 dokončena stavba první jednotřídní všestarské školy. Byla to stavba dřevěná a byla postavená v místě, kde stojí škola u kostela, čp. 2. Do této školy ustanovila všestarská obec řádného učitele Tobiáše Fučíka, rodem ze Stračova, který zde působil až do roku 1796. Protože bylo v dřevěné škole málo místa a velké vlhko, byla zbourána a na jejím místě postavena škola z kamene. Ta již měla 2 učebny, 2 světnice pro staršího učitele a pokojík pro pomocníka. Stavba této školy byla dokončena v roce 1793. Jako druhý učitel působil na této škole Jan Šulc z Chvalkovic, který se po odchodu Tobiáše Fučíka roku 1796 stal prvním učitelem a jeho pomocníkem na kratší dobu se stal Jan Groul z Rosnic. Jan Šulc působil na škole do r. 1810 a pak odešel do Kuklen. Po něm nastoupil jako zatímní učitel Jiří Novák z Chlumu, který však po 1 roce odešel na Vysoký Újezd, kde předtím učil. Jako pomocník při něm působil Václav Polák ze Všestar. Roku 1811 nastoupil na zdejší školu po Jiřím Novákovi Karel Talavašek z Lična, který zde působil až do své smrti r. 1831. Jako druhý učitel při něm od r. 1815 do r. 1824 působil Václav Pilňáček, který pak odešel jako učitel na Nový Hradec Králové. Roku 1831 se do Všestar vrátil jako farní učitel Jiří Novák, který ve Všestarech působil do roku 1865. Při něm jako zatímní učitel působil od r. 1824 do r. 1835 Antonín Kapras ze Všestar a od r. 1835 do r. 1847 Matěj Ježek ze Zvole. Za Jiřího Nováka dožila i první kamenná škola, která již nestačila plnit své poslání. Proto byla v r. 1847 až 1849 postavena jednopatrová zděná škola, která měla tři učebny.

V této době vznikly potíže s nedostatkem učeben, pro výuku bylo opět použito místního hostince. Od r. 1877 byla škola úředně uznána jako trojtřídní. Jinak se ve 3 třídách učilo od r. 1875. V roce 1879 bylo zapsáno 273 dětí, rozdělených do 4 tříd, opět se vyučovalo i v hostinci. Za zmínku stojí i to, že do r. 1856 byly veškeré školní zápisy německé. Za Jiřího Nováka byl po odchodu Matěje Ježka jako druhý učitel Jan Pochyba od roku 1847 do r. 1857 a po něm Jan Novák, který byl od r. 1857 do r. 1865 jako druhý učitel a po úmrtí Jiří Nováka 1865 převzal správu školy jako první, farní učitel. V roce 1870 byl jmenován zatímním řídícím učitelem, po roce pak definitivním řídícím učitelem, kterým byl až do r. 1904. Roku 1877 se začalo ve všestarské škole vyučovat ženským ručním pracím, což bylo na tehdejší dobu významnou událostí. První učitelkou ručních prací byla Vilemína Přikrylová. Od 1. ledna 1886 byly již úředně schváleny 4 třídy. Kvůli nedostatku učeben bylo opět r. 1877 přikročeno ke stavbě školní budovy, nynější stará část budovy v čp. 57 (proti nynějšímu hostinci), kde byly 2 třídy a ve škole čp. 2 (u kostela) byly 3 třídy, tedy celkem 5 tříd, do nichž chodilo celkem 327 dětí. V této budově (jednopatrové) byly kromě 2 tříd ještě byty pro učitele. V r. 1925 byla úředně povolena první pobočka, takže úřední název školy byl “ pětitřídní obecná škola „. Protože byla třídy stále přeplněné, bylo v r. 1926 přikročeno k nástavbě školní budovy čp. 2 o druhé poschodí. Stavba byla dokončena v r. 1928. Bylo tudíž k dispozici 6 velkých prostorných učeben a 1 malá v přízemí čp. 2. Od r. 1928 se vyučovalo již v 6 třídách, ale úředně byla uznána pětitřídní škola s jednou pobočkou až v r. 1930. Od r. 1904 do r. 1947 působili na škole tito řídící učitelé: Josef Morávek, Bohumil Chmelař, František Kalenský, František Štrégl, Bedřich Jón, Josef Tomíček, Josef Capoušek a František Škvrna. 1. září 1947 byla ve Všestarech otevřena “ újezdní měšťanská škola „. První učitelé byli : Josef Petráček, zatímní ředitel, učitelé Jan Falta z Hradce Králové, Miroslav Kadeřávek z Chlumu a Vlasta Bursová, učitelka dom. nauk z Hradce Králové. Škola byla umístěna v budově čp. 57. V obou třídách bylo celkem 64 žáků (40 + 24). Od 1. září 1948 byly již 3 ročníky a jednoroční učební kurz. Celkem bylo ve škole 126 žáků ze 16 přiškolených obcí. V r. 1951 byla povolena přístavba budovy v čp. 57. Se stavbou se začalo 1. července 1952. V nové budově se začalo vyučovat 1. září 1953.

Podle školského zákona se od tohoto dne slučovala škola národní a střední pod jedno ředitelství v základní devítiletou školu.

Jména všech ředitelů měšťanské, základní devítileté a později základní školy ve Všestarech:

1947 – 1952 Josef Petráček,

1952 – 1961 Oldřich Kovařík,

1961 – 1964 Josef Rezek,

1964 – 1971 Jiří Kolouch,

1971 – 1978 František Picek,

1981 – 1989 Hana Žatečková,

1989 – 1990 Jaroslava Masnerová,

1990 – 2017 PaedDr. Petr Fikejz

2017 –         Ing. Zarine Aršakuni

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna