Zápis a přestup

Přestup z jiné základní školy

Den otevřených dveří pro přestupující žáky se uskuteční 26. 04. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitelka školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zákonní zástupci žáka

Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz Kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
Máme-li volné místo, vyplňte žádost o přestup žáka.

Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přestupu je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary
 2. do datové schránky školy ptxmi5g,
 3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě na 727 910 559.

Rozhodnutí o přestupu bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Výsledky zvláštního zápisu do Základní školy a mateřské školy, Všestary

Результати спеціальної реєстрації до Початкової школи та дитячого садка, Вшестари

 Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary oznamuje výsledky zvláštního zápisu dětí/žáků z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023.

Директор початкової школи та дитячого садка Вшестари оголошує результати позачергового набору дітей/учнів з України на 2022/2023 навчальний рік.

 Celkový počet žádostí: 4/Загальна кількість заявок: 4

Přijato: 2 dětí do MŠ Chlum a 2 žáky do ZŠ Všestary. /Прийнято: 2 дітей до дитячого садка Chlum та 2 учні до початкової школи Všestary.

Registrační číslo/ реєстраційний номер

Výsledek/ результат

ZŠ/MŠ

01

přijat(a)/прийнято

MŠ/дитячий садок

02

přijat(a)/прийнято

ZŠ/початкова школа

03

přijat(a)/прийнято

MŠ/ дитячий садок

04

přijat(a)/прийнято

ZŠ/початкова школа

Ve Všestarech dne 13. 06. 2022

Zvláštní zápis – děti/žáci z Ukrajiny

Спеціальний набір – діти / учні з України

Ředitelství ZŠ a MŠ Všestary informuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ pro cizince – uprchlíky se uskuteční dne 10. června 2022. Termín zápisu do MŠ je rovněž 10. června 2022.

 

Дирекція початкової школи та дитячого садка Вшестари повідомляє, що зарахування до 1 курсу початкової школи для іноземців – біженців відбудеться 10. 6. 2022 р. Кінцевий термін для зарахування до дитячого садка – 10. 06. 2022.

Informace a formuláře pro MŠ

Pro cizince, kterým byla v ČR udělena dočasná ochrana z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, bude od akademického roku 2022/2023 stanoven jiný termín pro zápis do předškolního vzdělávání a následně 10. června 2022 od 13:00 do 17:00 v hlavní budově základní školy (u bazénu), adresa Všestary 57, 503 12 Všestary.

Potřebné doklady s sebou  

Žadatel se musí prokázat svými identifikačními doklady i doklady dětí (pro tyto účely postačí i víza) včetně očkování dítěte.

Інформація та бланки для дитячих садків

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії через збройний конфлікт в Україні, буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти з 2022/2023 навчального року, а потім 10 червня 2022 року з 13:00. до 17:00 в головному корпусі початкової школи (біля басейну), адреса Вшестари 57, 503 12 Вшестари.

Необхідні документи з собою

Заявник повинен підтвердити свої документи, що посвідчують особу, та документи дітей (для цих цілей буде достатньо візи) в тому числі вакцинація дитини.

Žádost je dvoujazyčná v českém a ukrajinském jazyce. Заява двомовний чеською та українською мовами.

Informace a formuláře pro ZŠ

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 10. června 2022 od 13:00 do 17.00 hodin v hlavní budově základní školy (u bazénu), adresa Všestary 57, 503 12 Všestary.

Potřebné doklady s sebou  

Žadatel se musí prokázat svými identifikačními doklady i doklady dětí (pro tyto účely postačí i víza).

Інформація та бланки для початкової школи

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року 10 червня 2022 року з 13.00 до 13.00 буде встановлено інший термін для зарахування до обов’язкової початкової освіти. 17:00 в головному корпусі початкової школи (біля басейну), адреса Вшестари 57, 503 12 Вшестари.

Необхідні документи з собою

Заявник повинен підтвердити свої документи, що посвідчують особу, та документи дітей (для цих цілей буде достатньо візи).

Žádost je dvoujazyčná v českém a ukrajinském jazyce. Заява двомовний чеською та українською мовами.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. třídy základní školy se uskuteční v pátek 1. dubna 2022 v budově 1. stupně základní školy (u kostela) od 13:30 do 18:00 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a případně starší (odklad). 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  10. června 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 10 червня 2022 року.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřené 2 třídy nejvýše s 50 žáky.

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:

 • rodný list dítěte
 • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad
 • průkaz totožnosti

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.
 2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:
 • děti, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 • sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 • sourozenci dětí, které ve školním roce 2020/2021 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 • ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b), c).

Průběh zápisu

 Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

 1. Formální část – v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu a k případnému odkladu povinné školní docházky. Formální část zápisu probíhá v přízemí budovy 1. stupně základní školy.
 2. Neformální část – cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu probíhá v 1. patře budovy 1. stupně základní školy.10

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy

 Každý správný předškolák totiž:

 • ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu.
 • dokáže samostatně a logicky uvažovat.
 • správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách.
 • přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku.
 • orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.
 • hraje kolektivní hry.
 • dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku.
 • umí napočítat alespoň do deseti.
 • drží správně tužku.
 • vystřihuje jednoduché tvary.
 • splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině.
 • navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt.
 • umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu.
 • pozdraví, poprosí, poděkuje.

Doporučení pro zákonné zástupce

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

Co říká zákon

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§36 Zákon č. 561/2004 Sb.)

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

§182a (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

a) JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce (§ 36 odst. 4), zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. Přestupek projednává obce III – pokuta až 5000,- Kč.

§ 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce (Vyhláška č. 48/2005 Sb.)

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna