Zápis a přestup

Přestup žáka z jiné základní školy

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitelka školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zákonní zástupci žáka

Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz Kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
Máme-li volné místo, vyplňte žádost o přestup žáka.


Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přestupu je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary
 2. do datové schránky školy ptxmi5g,
 3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě na 727 910 559.

Rozhodnutí o přestupu bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021–2022 se bude konat v období 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření, zápis se uskuteční distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřené 2 třídy nejvýše s 30 žáky v každé třídě.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a případně starší (odklad).

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.

Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

 1. děti, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 2. sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 3.  sourozenci dětí, které ve školním roce 2020/2021 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 4. ostatní děti, které nesplňují podmínku 1., 2., 3.

Průběh zápisu distanční formou

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční, zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte škole.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

Podání žádosti

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky o rok je stanoveno na období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021.

Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky včetně kopie rodného listu dítěte, v případě odkladu včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení (originál) a doporučení lékaře (originál), je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary
 2. do datové schránky školy ptxmi5g,
 3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě na 727 910 559.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky o rok bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna