Školská rada

Volby zákonných zástupců do školské rady pro období 2021/2024

Na základě návrhů kandidátů do školské rady za zákonné zástupce byla sestavena kandidátní
listina. Každý navržený kandidát podepsal souhlas s kandidaturou do školské rady.

Navržení zástupci z řad zákonných zástupců: Šárka Doležalová, Všestary, Michaela Chládková, Rozběřice,  Miroslav Zavadil, Rosnice.

Tajné volby kandidátů zákonných zástupců žáků do školské rady proběhly v souladu se zákonem dne 24. 6. 2021 od 15 do 18 hodin.

Každý zákonný zástupce žáka obdržel hlasovací volební lístek do 1. kola voleb, který mohl vložit do zapečetěné volební urny dne 24. 6. 2021.

Volební komise ve složení:         

 • Mgr. Miroslava Hlávková, předsedkyně volební komise
 • Mgr. Renata Válková, členka volební komise
 • Mgr. Lenka Nožičková, členka volební komise

provedla 24. 6. 2021 sčítání hlasů s tímto závěrem:  rozdáno bylo 15 volebních lístků a vráceno bylo 15 volebních lístků, z toho 0 neplatných, 15 platných volebních lístků.
Celkem bylo odevzdáno 29  platných hlasů.

Kandidátka Šárka Doležalová                    získala 12 hlasů, tj. 41,4 % z celkového množství 29 hlasů.

Kandidátka Michaela Chládková              získala 3 hlasy, tj. 10,3 % z celkového množství 29 hlasů.

Kandidát Miroslav Zavadil                          získal 14 hlasů, tj. 48,3 % z celkového množství 29 hlasů.

Dva kandidáti získali v prvním kole voleb nadpoloviční většinu z platných hlasů, proto se nekonalo 2. kolo voleb.

Do školské rady pro období 2021/2024 byli zvoleni tito zástupci zákonných zástupců: Šárka Doležalová, Miroslav Zavadil.

Volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady pro období 2021/2024

 Na základě návrhů kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky byli dle počtu hlasů
vybráni s nejvyšším počtem hlasů tito pedagogové.

Navržení zástupci z řad pedagogů:    Mgr. Milan Dovec, Mgr. Markéta Pleskotová, Mgr. Miroslav Strnad

Tajné volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady proběhly v souladu se zákonem o volbách a konaly se 24. 6. 2021.

Každý pedagogický pracovník obdržel hlasovací lístek do 1. kola voleb, který mohl vložit do zapečetěné volební urny dne 24. 6. 2021.

Volební komise ve složení:         

 • Mgr. Miroslava Hlávková, předsedkyně volební komise
 • Mgr. Renata Válková, členka volební komise
 • Mgr. Lenka Nožičková, členka volební komise

provedla 24. 6. 2021 sčítání hlasů s tímto závěrem.

Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Celkem bylo odevzdáno 24 platných volebních lístků,
tj. 48 platných hlasů.

Kandidát             Mgr. Milan Dovec získal 18 hlasů

Kandidátka          Mgr. Markéta Pleskotová získala  13 platných hlasů

Kandidát             Mgr. Miroslav Strnad získal 17 hlasů

Dva kandidátky získali v prvním kole voleb nadpoloviční většinu z platných hlasů, proto se nekonalo 2. kolo voleb.

Do školské rady pro období 2021/2024 byli zvoleni tito zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Milan Dovec, Mgr. Miroslav Strnad                                   

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

volby do školské rady na funkční období 2021/2024.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Školská rada má šest členů:

 • dva členy jmenuje zřizovatel školy,
 • dva volí pedagogičtí pracovníci školy,
 • dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby se budou konat 24. 06. 2021 v kanceláři školy od 15.00 do 18.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Renata Válková, Mgr. Lenka Nožičková.

Ve Všestarech dne 03. 06. 2021

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

 

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, apod.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada je šestičlenná. Od května 2018 funguje v této podobě:

 • zástupci rodičů: Miroslav Zavadil, Šárka Doležalová
 • zástupci zastupitelstva: Ing. Radek Jásenský (předseda ŠR), MUDr. Michal Kovalský
 • zástupci školy: Mgr. Anna Tichá, Mgr. Lenka Řeháková

E-mail: skolskarada@zsvsestary.cz 
Funkční období zvolených zástupců trvá 3 roky. 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlašuje dodatečné volby do školské rady a vyzývá k podání návrhů kandidátů na jedno volné místo za zákonné zástupce žáků.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Volby se budou konat 03. 12. 2019 v kanceláři školy od 15.00 do 18.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

 Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Renata Válková, Mgr. Lenka Nožičková

 Ve Všestarech dne 05. 11. 2019

 Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2018 – 2021

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Školská rada má 6 členů:

2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků,

2 členy pedagogičtí pracovníci

2 členy jmenuje zřizovatel.

Volby se budou konat 22. 05. 2018 v kanceláři školy od 15.00 do 18.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za pedagogické pracovníky se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

 Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Zina Tomášová, Mgr. Kateřina Brzická.

 Ve Všestarech dne 20. 04. 2018

 Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

zřízené dne 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva obce Všestary ze dne 24. 11. 2005

 Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

 Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

 Čl. 4

Ředitelka školy je povinná umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitelka školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

 Čl. 5

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

O schválení těchto dokumentů  rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná tyto dokumenty  do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

V ostatních případech (uvedených v § 168 odst. 1 písm. a), e), f) a g) školského zákona) se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

Čl. 6

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení ředitelce školy a zřizovateli.

 Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 Čl. 8

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27. 9. 2017

Ve Všestarech dne 27. 9. 2017

školské rady při Základní škole a mateřské škole, Všestary

I.

Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy.

II.

Členy přípravného výboru mohou být pracovníci školy i zákonní zástupci  nezletilých žáků. Členem přípravného výboru nesmí být kandidáti na členství ve školské radě.

III.

 1. Právo volit členy školské rady mají v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci  a pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „oprávněné osoby“).
 2. Počet členů školské rady je stanoven usnesením Zastupitelstva obce Všestary ze dne 24. 11. 2005 na šest, z toho dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

IV.

 1. Každá oprávněná osoba má právo navrhovat kandidáty na členství ve školské radě. K platné kandidatuře je nutný souhlas navržené osoby. Návrh může oprávněná osoba učinit i sama za sebe.
 2. Návrhy kandidátů na členství ve školské radě se předkládají přípravnému výboru.

V.

Volby se vyhlašují oznámením, které se zveřejní ve škole na místě přístupném všem oprávněným osobám nejpozději 30 dní přede dnem konání voleb. Oznámení obsahuje datum zahájení a ukončení hlasování a místo konání voleb.

VI.

 1. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, vede seznam oprávněných osob, eviduje návrhy na kandidáty, řídí průběh voleb, zpracovává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 2. V případě, že se volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy i zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky konají v jeden den, zajistí přípravný výbor nezaměnitelnost hlasů buď odděleným hlasováním, nebo barevně odlišenými hlasovacími lístky.

 VII.

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

VIII.

 1. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách zvlášť za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a zvlášť za pedagogické pracovníky školy.
 2. Členem školské rady se stávají kandidáti, kteří se umístili na místech odpovídajících počtu členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy a zákonnými zástupci žáků.

 IX.

Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli a řediteli  školy.

X.

Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Ve Všestarech, dne: 2. ledna 2012

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna