Školská rada

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 dvou členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Volby se budou konat 14. 06. 2022 v kanceláři školy od 15.00 do 17.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Renata Válková, Mgr. Renata Nováková.


 

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, apod.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada je šestičlenná. Od června 2021 funguje v této podobě:

 • zástupci rodičů: Miroslav Zavadil, Šárka Doležalová (předseda ŠR)
 • zástupci zastupitelstva: Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský
 • zástupci školy: Mgr. Milan Dovec, Mgr. Miroslav Strnad

E-mail: skolskarada@zsvsestary.cz 
Funkční období zvolených zástupců trvá 3 roky. 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna