Školská rada

Školská rada je šestičlenná. Od září 2022 funguje v této podobě:

 • zástupci rodičů: Ing. Zuzana Hroudová (místopředsedkyně), Mgr. Michaela Chládková
 • zástupci zastupitelstva: Ing. Michal Derner, Ing. Šárka Mlezivová
 • zástupci školy: Mgr. Milan Dovec (předseda), Mgr. Miroslav Strnad

E-mail: skolskarada@zsvsestary.cz 
Funkční období zvolených zástupců trvá 3 roky. 

Výsledky dodatečných voleb do školské rady

Do školské rady pro období 2022/2024 byla zvolena zástupkyně zákonných zástupců Michaela Chládková

Dodatečné volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Volby se budou konat 13. 09. 2022 v kanceláři školy od 16.00 do 18.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. 

Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Zina Tomášová, Mgr. Renata Nováková.

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, apod.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna