Školská rada

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, apod.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada je šestičlenná. Od června 2021 funguje v této podobě:

 • zástupci rodičů: Miroslav Zavadil, Šárka Doležalová (předseda ŠR)
 • zástupci zastupitelstva: Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský
 • zástupci školy: Mgr. Milan Dovec, Mgr. Miroslav Strnad

E-mail: skolskarada@zsvsestary.cz 
Funkční období zvolených zástupců trvá 3 roky. 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna