GDPR

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí, žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

Základní škola a mateřská škola, Všestary zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

 

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. 

 

Správce OÚ: Ing. Zarine Aršakuni

sídlo správce: Všestary 57, 503 12 Všestary

telefon: 727910559,
e-mail: arsakuni@zsvsestary.cz

 

Pověřenec pro školy: Hradecký venkov o.p.s.

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice

Kontaktní osoba: Eva Kalenská

E-mail: gdpr@hradeckyvenkov.cz

Datová schránka: z8zdm5p

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
 • Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona (školní matrika, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání, docházka, stravování), podle zvláštních zákonů (podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP) a souhlasu (fotografie za účelem propagace školy a další).
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).
 • Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,
 •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 •  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 •  právo zvnést námitku proti zpracování osobních údajů.
 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 Ve Všestarech dne 25. 05. 2018

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna