Školní metodik prevence

Mgr. Iveta Pečenková
Oblasti činnosti školního metodika prevence
pecenkova@zsvsestary.cz
720 983 690
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

 

Mgr. Miroslav Strnad

Oblasti činnosti školního metodika prevence
720 983 690
Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Metodické a koordinační činnosti:

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti
 • Spolupráce s výchovným poradcem školy
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 • Získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Poradenské činnosti:

 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
Preventivní program rizikového chování pro školní rok 2021/2022
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Zdravý životní styl
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna