Školní speciální pedagog

Mgr. Michaela Pauderová

Speciální pedagog
720 983 690

Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Mgr. Renata Nováková

Speciální pedagog
720 983 690

Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Standardní činnost školního speciálního pedagoga podle vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 • Diagnostika a depistáž:

  • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.

  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

  • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).

  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogická intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

  • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

  • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 • Konzultační, poradenské a intervenční práce:

  • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

  • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).

  • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

  • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.

  • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

  • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeba a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

  • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

  • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 • Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti:

  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.

  • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  • Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

  • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

  • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

  • Besedy a osvěta (zejména zákonným zástupcům).

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • spolupráce s PPP a SPC HK, učiteli a rodiči
 • sledovat materiály k dané tématice (školení, setkání VP))
 • individuální pohovory s žáky, rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů 
 • vedení databáze žáků se SVP, kontrola platnosti vyšetření, odborné posouzení žáka ve spolupráci s učiteli
 • soustřeďování Doporučení ŠPZ, předávání informace učitelům.

Kázeňské přestupky:

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • spolupracovat s PPP HK, SVP Návrat, OSPOD MM HK, Policií ČR

Pomoc žákům nadaným a talentovaným:

 • umožnit zapojení do soutěží (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování, navrhovat k šetření v PPP
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna