Projekt „Individualizace a inovace výuky“

Projekt Individualizace a inovace výuky pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Projektový záměr

V koncepci rozvoje školy na léta 2012-2014 byly stanoveny následující cíle.

  • Důsledně realizovat vzdělávací program školy, rozvíjet osobnost žáků, vytvářet pohodové pracovní prostředí a bezpečné školní klima.
  • Strategicky plánovat rozvoj školy v souladu se současnými požadavky, usilovat o vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru a podporovat další vzdělávání pedagogů v zájmu rozvoje školy.
  • Vytvořit tvůrčí pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

V rámci těchto cílů jsme stanovili dílčí cíle, které jsou plně podporovány projektem individualizace a inovace výuky.

  • Podporovat a rozvíjet informační gramotnost.
  • Chápat výuku anglického jazyka jako prostředek ke komunikaci s okolním světem.
  • Zabezpečit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Posilovat snahy o zavádění a uplatňování „nových“ forem práce.
  • Podporovat využívání interaktivních materiálů ve výuce.
  • Nadále obnovovat technické vybavení.
  • Průběžně doplňovat učebnice a učební pomůcky dle návaznosti na školní vzdělávací program.

Účelem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání žáků základní školy, inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy, využíváním informačních technologií a didaktických pomůcek. Prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku.

V rámci projektu jsme zvolili šablony:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Cílovou skupinou jsou žáci školy. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií.

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo pro oblast Člověk a jeho svět (vzdělávací materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů.

Cílovou skupinou jsou žáci školy. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti.

Pro tvorbu těchto materiálů budou vyučující proškoleni v rámci šablon k DVPP.

Na tvorbě materiálů se budou podílet všichni pedagogové, v různých vzdělávacích oblastech.

Výstupem projektu bude tedy 612 digitálních učebnicových materiálů, 4 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast čtenářské a informační gramotnosti, 1 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast cizích jazyků, 8 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast digitálních technologií a 2 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast přírodních věd.

Projekt nám dále umožní vytvořit materiální podmínky k zajištění výstupů. V dnešní době považujeme za nutné, aby se škola přizpůsobovala moderním trendům a žáci i pedagogové byli schopni využívat dostupné technické prostředky, které umožní rozvoj jejich kompetencí.

Usilujeme o trvalý rozvoj školy. Školy, která klade důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu a umožňující efektivní výuku v tvůrčím prostředí. Školy, která obstojí v očích žáků, rodičů, pedagogů i širší veřejnosti.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna