Projekt „Personální podpora - Základní škola a mateřská škola, Všestary“

Výzva č. 02_16_022

Do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP se škola připojila 22. června 2017 žádosti o dotaci v celkové výši 1 227 331 Kč.

Finanční podmínky (míra podpory)  dotace jsou:

 • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj
 • 15% Ministerstvo financí
 • 0% spoluúčast školy

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Personální podpora – Základní škola a mateřská škola,

Realizace projektu je 24 měsíců, se zahájením 1. 9. 2017.

Projekt je zaměřen na následující témata:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
 • podpora extrakurikulárních aktivit,
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony klíčových aktivit

Číslo aktivity: I/1.5         Název aktivity: Chůva – personální podpora MŠ

Název specifického: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Číslo aktivity: I/3.3         Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Název specifického cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy.

Číslo aktivity: II/1.1       Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.  Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Číslo aktivity: II/2.10     Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Cílem aktivity je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Číslo aktivity: II/3.2       Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

Číslo aktivity: II/3.3       Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Název specifického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Projekt je schválen.

O projektu

.pdf, 539 KB

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna