Zápis a přestup

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

 Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary oznamuje výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

Celkový počet žádostí: 45

Přijato: 31 dětí.

Odklad povinné školní docházky o jeden rok: 5 dětí.

Zatím bez rozhodnutí o odkladu:*9 dětí.
*Poznámka: V režimu přerušení správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů.

Registrační čísloVýsledek zápisu
01Zapsán do 1. ročníku
02Zapsán do 1. ročníku
03Zapsán do 1. ročníku
04Zapsán do 1. ročníku
05Zapsán do 1. ročníku
06Zapsán do 1. ročníku
07Zapsán do 1. ročníku
08Zapsán do 1. ročníku
09Přerušení správního řízení
10Zapsán do 1. ročníku
11Zapsán do 1. ročníku
12Zapsán do 1. ročníku
13Zapsán do 1. ročníku
14Zapsán do 1. ročníku
15Zapsán do 1. ročníku
16Zapsán do 1. ročníku
17Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
18Zapsán do 1. ročníku
19Zapsán do 1. ročníku
20Zapsán do 1. ročníku
21Zapsán do 1. ročníku
22Zapsán do 1. ročníku
23Zapsán do 1. ročníku
24Zapsán do 1. ročníku
25Zapsán do 1. ročníku
26Zapsán do 1. ročníku
27Přerušení správního řízení
28Zapsán do 1. ročníku
29Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
30Přerušení správního řízení
31

Přerušení správního řízení

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

32Zapsán do 1. ročníku
33Zapsán do 1. ročníku
34Přerušení správního řízení
35Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
36

Přerušení správního řízení

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

37Zapsán do 1. ročníku
38Přerušení správního řízení
39Zapsán do 1. ročníku
40Zapsán do 1. ročníku
41Zapsán do 1. ročníku
42Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
43Přerušení správního řízení
44Přerušení správního řízení
45Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

Informační schůzka rodičů předškoláků se uskuteční 4. června 2024 v 16.00 hodin v budově 1. stupně školy u kostela.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pátek 05. dubna 2024 v budově 1. stupně základní školy (u kostela) od 13:30 do 18:00 hodin.

Škola nebude vyhlašovat zvláštní zápis, který je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zapsány budou děti (včetně děti cizinců) narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a případně starší (odklad).

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřené 2 třídy, nejvýše 50 žáků.

Žádost o přijetí může podat:

 • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona);
 • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec).

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:

 • rodný list dítěte;
 • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad;
 • průkaz totožnosti.

Zákonný zástupce dítěte-cizince u zápisu předloží:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu;
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování).

Pokud zákonný zástupce nedoloží některou z příloh žádosti, jde o vadu žádosti a ředitelka školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, nejdéle do konce srpna.

Uchazečům přidělíme registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny výsledky zápisu na vývěsce, a na webových stránkách https://www.zsvsestary.cz/zs-vsestary/zapis-a-prestup/.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do školy po termínu zápisu, ředitelka školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.
 2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:
 3. děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 4. sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2024/2025 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 5. sourozenci dětí, které ve školním roce 2024/2025 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 6. ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b), c).

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.

Formální část – v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Zároveň obdrží veškeré potřebné informace k průběhu zápisu a k případnému odkladu povinné školní docházky. Formální část zápisu probíhá v přízemí budovy 1. stupně základní školy.

Neformální část – cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu probíhá v 1. patře budovy 1. stupně základní školy.

Přestup z jiné základní školy

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitelka školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Zákonní zástupci žáka

Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz Kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
Máme-li volné místo, vyplňte žádost o přestup žáka.

Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přestupu je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary

 2. do datové schránky školy ptxmi5g,

 3. e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 4. osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do budovy nebo po předchozí telefonické domluvě na 727 910 559.

Rozhodnutí o přestupu bude zasláno poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna