Výchovný poradce

Mgr. Renata Válková

Výchovný poradce – činnosti a kompetence
valkova@zsvsestary.cz
720 983 690

Konzultace: v odpoledních hodinách dle předběžné domluvy

Naše činnost:

 • zjistit profesní zájem žáků
 • návštěva IPS ÚP
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • informace o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • spolupráce s PPP a SPC HK, učiteli a rodiči
 • sledovat materiály k dané tématice (školení, setkání VP))
 • individuální pohovory s žáky, rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů 
 • vedení databáze žáků se SVP, kontrola platnosti vyšetření, odborné posouzení žáka ve spolupráci s učiteli
 • soustřeďování Doporučení ŠPZ, předávání informace učitelům.

Kázeňské přestupky:

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • spolupracovat s PPP HK, SVP Návrat, OSPOD MM HK, Policií ČR

Pomoc žákům nadaným a talentovaným:

 • umožnit zapojení do soutěží (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování, navrhovat k šetření v PPP
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna